E-pieraksts

Vai psihoterapeita un psihiatra konsultācijām obligāti jānotiek klātienē?

14.10.2020

Vai psihoterapeita un psihiatra konsultācijām obligāti jānotiek klātienē?

Psihoemocionālās veselības traucējumiem var būt dažādi iemesli, kurus parasti vispirms izmeklē, identificē un bieži arī risina sarunas veidā. Bez šaubām, mūsdienās profesionāli psihiatri un psihoterapeiti cilvēkus pieņem maksimāli delikātā veidā, nodrošinot vizītes diskrētumu. Tomēr jāsaprot, ka cilvēkiem, kuri pirmoreiz vēršas pēc padoma pie psihoemocionālās veselības speciālistiem, šis solis var būt diezgan grūts.

Ārkārtas situācija mainījusi daudzus līdzšinējos paradumus, arvien vairāk ikdienas nodarbju pārceļot uz attālinātu un online vidi. Daži no tiem varētu turpināt funkcionēt arī turpmāk, piemēram, psihoterapijas seansi un psihiatra konsultācijas neklātienē, izmantojot attālinātās saziņas formas tiešsaistē. Daudziem, kam tiešām nepieciešama palīdzība, diskrēta distance un pazīstamā mājas vide var būt iedrošinošs faktors, lai pieteiktos pirmajai konsultācijai pie garīgās veselības speciālista. 

Kādos gadījumos jāvēršas pie psihiatra? Mīti un patiesība

Lai gan psihiskās veselības ārstēšana mūsu sabiedrībā diemžēl joprojām dažkārt mēdz būt stipri stigmatizēta senu aizspriedumu dēļ, tomēr pozitīvā tendence ir tāda, ka cilvēki mūsdienās arvien vairāk pievēršas ne vien savai fiziskajai labsajūtai, bet arī garīgajai veselībai un nebaidās vērsties pēc palīdzības.

Kā uzsver klīnikā “Via-Una”, psihiatrija ir medicīnas nozare, kas pēta un ārstē psihiskās slimības, kas var būt saistītas gan ar emocionāliem, gan uzvedības, kognitīviem vai perceptīviem traucējumiem. Tas nebūt nenozīmē, ka cilvēkam, kam šie traucējumi parādījušies, noteikti ir kāda neārstējama psihiska slimība, kam jāuzliek diagnozes zīmogs uz mūžu. Nebūt ne – ar dažādiem psihoemocionālās veselības traucējumiem var saskarties ikviens, turklāt, līdzīgi kā fiziskās veselības jomā, labāk ir pamanīt kādas slimības cēloni laikus. Tieši tādēļ speciālisti aicina nebaidīties un vērsties pēc palīdzības jebkurā no šiem gadījumiem:

  • traucēts miegs un nogurums;
  • trauksmes un nemiera sajūta;
  • bailes, panikas lēkmes
  • depresija, enerģijas zudums;
  • uzmanības koncentrēšanas grūtības;
  • nespēja patstāvīgi tikt galā ar ikdienas pienākumiem.

 Kur vērsties pie palīdzības psihoemocionālu traucējumu gadījumā?

Ja esi saskāries ar kādu no augstāk minētajām problēmām, veselības centrs “Via-Una” piedāvā profesionālu, iejūtīgu un pieredzējušu psihiatrijas speciālistu konsultācijas. Klīnikas «VIA UNA» ārsti-psihiatri konsultē un ārstē pacientus ar psihiskiem traucējumiem, kas izpaužas dzīves pārmaiņu periodā, krīzes situācijās, kā arī psihiski-emocionālo un fizisko pārslodžu brīžos. Piesaki konsultāciju un noskaidro, kādas ir iespējas saņemt to attālināti!

Психоэмоциональные расстройства могут иметь множество причин, которые обычно сначала исследуются, выявляются и часто устраняются в ходе беседы. Несомненно, в настоящее время профессиональные психиатры и психотерапевты принимают людей самым деликатным образом, обеспечивая конфиденциальность визита. Однако следует понимать, что для тех, кто впервые ищет специалистов в области психоэмоционального здоровья, этот шаг может быть довольно трудным.

Чрезвычайная ситуация изменила многие существующие привычки, перенеся все больше и больше повседневных дел в удаленную и онлайн-среду. Некоторые из них могут продолжать работать, например, сеансы психотерапии и личные психиатрические консультации с помощью онлайн-форм дистанционного общения. Для многих, кто действительно нуждается в помощи, знакомая домашняя обстановка могут быть воодушевляющим фактором при обращении за первой консультацией к специалисту в области психического здоровья.

В каких случаях вам следует обратиться к психиатру? Мифы и правда

Хотя лечение психических заболеваний в нашем обществе, к сожалению, все еще иногда подвергается серьезной стигматизации из-за давних предрассудков, положительная тенденция заключается в том, что сегодня люди все больше внимания уделяют не только своему физическому, но и психическому здоровью, и не боятся обращаться за помощью.
Как подчеркивает клиника Via-Una, психиатрия - это отрасль медицины, которая изучает и лечит психические заболевания, которые могут быть связаны как с эмоциональными, так и с поведенческими, когнитивными или перцептивными расстройствами. Это не означает, что человек, у которого развились эти расстройства, определенно страдает неизлечимым психическим заболеванием, которое следует диагностировать на всю жизнь. Вовсе нет - с различными психоэмоциональными нарушениями здоровья может столкнуться каждый, более того, как и в области физического здоровья, лучше вовремя заметить причину заболевания. Поэтому специалисты призывают не бояться и обращаться за помощью в любом из следующих случаев:
нарушение сна и повышенная утомляемость;
беспокойство и беспокойство;
страх, панические атаки
депрессия, потеря энергии;
проблемы с концентрацией внимания;
неспособность самостоятельно справляться с повседневными обязанностями.

 Куда обратиться за помощью при психоэмоциональных расстройствах?
Если вы столкнулись с какой-либо из вышеперечисленных проблем, медицинский центр
Via-Una предлагает консультации профессиональных, чутких и опытных психиатров. Психиатры клиники Via-Una консультируют и лечат пациентов с психическими расстройствами, которые проявляются в период изменения жизни, кризисных ситуаций, а также в моменты психоэмоциональных и физических перегрузок. Подайте заявку на консультацию и узнайте, какие есть возможности получить ее удаленно!