E-pieraksts

Privātuma politika

Jūsu personas datus tiks apstrādāti tikai pierakstīšanai speciālistiem. Via Una garantē personas datu neizplatīšanu.

Jūs kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VIA UNA” (turpmāk – POLIKlīnika vai mēs) klients/ pacients uzticat mums savus personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar mūsu Privātuma politiku (turpmāk – Politika).

Poliklīnika ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. 

Šajā Politikā Jūs atradīsiet informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju par Jūsu datu apstrādi.

Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte.

Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām. 

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

1. Kādus Jūsu datus ievācam un kādēļ?

1.1. Ārstniecības pakalpojumu sniegšana

Piesakoties saņemt ārstniecības pakalpojumus, Jums jāsniedz mums savi dati, kā arī Poliklīnika ārstniecības pakalpojumu sniegšanas laikā iegūs un apstrādās Jūsu datus.

Atkarībā no pakalpojuma un nepieciešamo personas datu veida, nesniedzot pieprasīto informāciju, Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt pakalpojumu.

Mēs vēlamies Jums sniegt kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus, tādēļ mums ir nepieciešams saņemt vispusīgu, patiesu un pilnīgu informāciju par Jūsu veselības stāvokli, kā arī izņēmuma gadījumos arī citām sensitīvām lietām (ar dzimumdzīvi saistītu informāciju, reliģisko pārliecību, lai nodrošinātu atbilstošus speciālistus u.tml.).

Nepieciešamie dati

Datu veidi Vispārēji identifikācijas un saziņas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, e-pasta adrese, dzimums, dzīvesvieta, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs.

Apdrošināšanas polises dati.

kategoriju personas dati: 

  • veselības dati (atkarīgs no saņemtā medicīnas pakalpojuma - informācija par uzturēšanos stacionārā; invaliditātes dati; asins grupa; informācija, kas apliecina diagnozi; izmeklējumi un to pamatojums; ārstēšanas metodes, ārstēšanās rezultāti u.c.) - Dzimumdzīve un seksuālā orientācija (izņēmuma gadījumos, kas izriet no normatīvajiem aktiem)
  • Ģenētiskie dati 

Datu apstrādes juridiskais pamats 

Personas datu apstrāde ārstniecības nolūkos, pamatojoties uz tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli. Atsevišķos gadījumos, jūsu piekrišana saņemt izmeklējumu rezultātus.

Atsevišķos gadījumos apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu Jūsu vitālas intereses un Jūs fiziski vai tiesiski neesat spējīgs dot savu piekrišanu.

Personas datu apstrādes mērķis

Ārstniecības pakalpojuma sniegšana, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde

Datu apstrādes termiņš

Dati tiek apstrādāti, līdz tiek sasniegts attiecīgās datu apstrādes mērķis, vai arī iestājas likumā noteiktie glabāšanas termini (ne ilgāk kā 75 gadus pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas beigām).

Lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana) mēs informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.

Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.

Saņemot Jūsu personas datus, mēs uzskatām, ka šie dati ir precīzi un pareizi, un visas Jūsu piekrišanas ir norādītas saskaņā ar Jūsu brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku. 

1.2. Dokumentācijas un citas informācijas pārvaldība

Pakalpojumu sniegšanas ietvaros iegūtos personas datus mēs apstrādājam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, kā arī, lai nodrošinātu ar Jums komunikāciju un izpildītu Jūsu kā datu subjekta lūgumus.

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas datums, maksājuma informācija, konta numurs, informācija par izmantoto banku, Jūsu iesniegumos sniegtā informācija

Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu leģitīmas intereses, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde

Personas datu apstrādes mērķis

Maksājumu administrēšana, grāmatvedības nodrošināšana, saziņa ar klientu, datu subjektu tiesību īstenošana, atskaišu un informācijas nodrošināšana kompetentajām valsts iestādēm 

Datu apstrādes termiņš Dati tiek apstrādāti, līdz tiek sasniegts attiecīgās datu apstrādes mērķis, vai arī iestājas likumā noteiktie apstrādes (glabāšanas) termiņi.

 Lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana) mēs informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.

1.3. Parādu atgūšana

Pakalpojumu sniegšanas ietvaros iegūtos personas datus mēs varam nodot parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Vēršam uzmanību, ka nodoti var tikt tikai tie dati, kas nepieciešami parāda atgūšanai.

Veselības dati parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem netiek nodoti. 

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, informācija par parāda rašanās pamatu un apmēru. 

Datu apstrādes juridiskais pamats

  • Mūsu leģitīmas intereses, kā arī lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumiskās prasības
  • Personas datu apstrādes mērķis
  • Parāda atgūšana
  • Datu apstrādes termiņš Dati tiek apstrādāti līdz parāda atgūšanai. Lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana) mēs informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.

1.4. Videonovērošana

Lai rūpētos par drošību, Slimnīcas telpās tiek veikta videonovērošana.

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas Personas attēls. 

Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses 

Personas datu apstrādes mērķis

Nodrošināt kārtību un drošību ēkās un teritorijā.

Datu apstrādes termiņš

Videonovērošanas ieraksti tiek saglabāti laika periodu, kas ir pietiekams, lai konstatētu iespējamos likumpārkāpumus un nodrošinātu pierādījumus.

2. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt šādos veidos: 

  • No Jums personīgi, piemēram, piesakoties saņemt ārstniecības pakalpojumus klātienē, telefoniski, e-pastā, mūsu interneta mājaslapā, sniedzot mums informāciju par sevi; 
  • No medicīnas iestādēm, saņemot personas datus un paraugus analīžu veikšanai ar nosūtījumu;
  • No Nacionālā veselības dienesta elektroniskās Veselības informācijas sistēmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu veselības datus mēs varam izpaust tikai Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos vai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei ārstiem un medicīnas iestādēm, kurām šie dati ir nepieciešami Jūsu ārstniecības procesā.

Jūsu dati var tikt nodoti Jūsu tuviniekiem tikai saskaņā ar Jūsu pilnvarojumu un piekrišanu.

Ja apmaksu par Jūsu ārstniecības pakalpojumiem veic apdrošināšanas sabiedrība, Jūsu dati var tikt nodoti šim apdrošinātājam.

Ja Jums nepieciešamā pakalpojumu apmaksu veic no valsts līdzekļiem, ievērojot likumā noteikto pienākumu, mēs Jūsu personas datus noteiktajā apmērā nododam Nacionālajam veselības dienestam atskaites veikšanai.

Lai nodrošinātu mūsu tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Lai nodrošinātu ārstniecības pakalpojumus, Jūsu datus mēs varam nodot datubāžu programmatūras uzturētājiem, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzējiem, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem.

Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas.

Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās. 

4. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus Eiropas Savienības teritorijā.

Jūsu personas dati var tikt nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas tikai saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, tajā skaitā pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

5. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā tās varat izmantot?

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespējas izmantot Jūsu tiesības.

5.1. Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām. 

Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.

Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 6. sadaļā norādītajos veidos.

5.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

5.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams. 

Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

5.4. Tiesības iesniegt sūdzību 

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. 

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

5.5. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar leģitīmajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

5.6. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam) 

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu. 

Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

5.7. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi 

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. 

5.8. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

5.9. Lūgumu izskatīšanas kārtība

Tiecoties aizsargāt visu mūsu klientus datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo - dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu. 

Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību. 

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot. 

6. Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?

Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos: Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: viauna@via-una.lv Zvanot uz mūsu tālruni: 67322695

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

E-pasta adrese: viauna@via-una.lv Pasta korespondences adrese:  Vēstuli adresējiet: SIA “viauna”, Katrīnas dambis 10, Rīga, LV-1045, Datu aizsardzības speciālistam.

Mūsu kā datu pārziņa rekvizīti: SIA “VIAUNA” Reģistrācijas numurs 40003120404  Juridiskā adrese: Katrīnas dambis 10, Rīga, LV-1045

7. Kā tiek nodrošināta Jūsu datu drošība?

Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas. 

Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos. 

8. Ilgāka datu uzglabāšana 

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam vai sasniedzot personas datu apstrādes mērķi, mēs iznīcināsim Jūsu datus, bet Politikā norādītajos gadījumos – anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.

Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja: - tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām; - ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana; - Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai. 

9. Politikas spēkā esība un grozījumi

Šī Politika ir spēkā no 2018.gada 10.jūlija. Ja mainīsim šo Politiku, publicēsim tās atjaunināto versiju savā mājaslapā www.jurmalasslimnica.lv, kā arī, izmantojot Jūs norādīto kontaktinformāciju, Jūs tiksiet informēts par izmaiņām, aicinot ar to iepazīties.